F.A.Q

Nog een Burgerraad?

Burgerparticipatie is niets nieuws. In verschillende landen, alsookook  in België kunnen we Assemblees terugvinden op verschillende bestuursniveaus (bijvoorbeeld in de Duitstalige Gemeenschap, in het Brussels Parlement, in verschillende gemeenten, enz.). De Burgerraad voor het klimaat is echter uniek omdat het de volgende drie elementen combineert:

Het gaat om een initiatief van de Regering van het gewest: de bijdragen van de Raad kunnen dus gevolgen hebben voor het hele gewest.

Het gaat om een permanent project: de Burgerraad is permanent en niet beperkt tot één cyclus. Elke Raad legt het thema vast dat door de volgende Raad moet worden behandeld.

De Assemblee maakt deel uit van het gewestelijk klimaatbeheer: de follow-up van de Raad blijft niet beperkt tot een discussie op parlementair niveau, maar wordt een volwaardig orgaan binnen het gewestelijke klimaatbeheer.

Waarom een Burgerraad voor het klimaat?

De gevolgen van de klimaatverandering zijn nu al voelbaar en het is van essentieel belang om snel te handelen. Gedragsveranderingen zijn noodzakelijk, maar het gaat erom samen over deze veranderingen na te denken en ze niet te ondergaan. Daarom wil de Regering een debat op gang brengen dat door de Brusselaars wordt gedragen, dit door samen de antwoorden op deze uitdagingen uit te werken.

Ik heb een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de Raad. Hoe hebt u mijn adres gevonden?

De adressen werden per gemeente willekeurig geloot uit de database UrbiS, die alle adressen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevat (meer dan 582.000 individuele adressen) in overeenstemming met de open licentie van Brussel Mobiliteit en het CIBG.

Word ik vergoed voor mijn deelname aan de Raad?

Ja, de deelnemers krijgen een vergoeding voor hun deelname aan de Raad in de vorm van een vrijwilligersvergoeding (overeenkomstig de federale wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers) van maximaal 35 euro per dag (de bedragen worden geïndexeerd). Voor degenen die er moeilijk geraken, zullen oplossingen worden aangeboden om de verplaatsing te vergemakkelijken.

In welke taal worden de vergaderingen gehouden?

De vergaderingen van de Raad vinden in het Nederlands en in het Frans plaats. Voor degenen die zich in geen van beide talen thuis voelen, is het mogelijk een beroep te doen op een begeleidingssysteem. De begeleider is iemand die u kent en die u kan vergezellen naar de vergaderingen van de Raad en kan instaan voor de nodige vertaling.

Ik heb een kind/kinderen. Is er kinderopvang voorzien?

Ja, er is kinderopvang beschikbaar op aanvraag. De leden van de Raad zullen informatie ontvangen over hoe zij van deze dienst gebruik kunnen maken.

Ik ben een persoon met beperkte mobiliteit, is het voor mij niet te moeilijk om deel te nemen?

Neen, de nodige maatregelen kunnen worden genomen om uw deelname mogelijk te maken. Ook hier zullen de deelnemers de nodige informatie krijgen om hun behoeften kenbaar te maken. U kunt ook een beroep doen op een begeleidingssysteem.

Heb ik een computer nodig?

Neen, u hebt geen computer nodig. Alles is voorzien voor een vlotte organisatie van de Raad.  Er zal aandacht worden besteed aan degenen die zicht niet op hun gemak voelen met informatica.

Moet ik alle vergaderingen bijwonen?

Ja, het is belangrijk om aan alle sessies deel te nemen, zodat de Raad zo representatief mogelijk blijft voor de Brusselse bevolking en een zekere coherentie te garanderen in het geleverde werk. Elke stap bouwt voort op de vorige stap.

Als u twee of meer sessies niet kunt bijwonen, raden wij u aan u niet in te schrijven. Ter herinnering: er wordt een reeks maatregelen genomen om uw deelname te vergemakkelijken (bv. kinderopvang, begeleidingssysteem, …).

Ik ben geloot maar ik twijfel nog...

Er is een gratis telefoonnummer ingesteld voor iedereen die meer informatie wil over de Assemblee of hulp nodig heeft bij het invullen van het deelnameformulier. Aarzel dus niet om 02-897.04.38 te bellen, van maandag tot vrijdag, tussen 9 en 18 uur.

U kunt al uw vragen ook per e-mail stellen aan contact@klimaatraad.brussels.

Ten slotte zullen in verschillende gemeenten informatiesessies worden georganiseerd. Tijdens deze sessies krijgt u de gelegenheid om al uw vragen te stellen en u in te schrijven voor de Raad.

Als u een van deze informatiesessies wilt bijwonen, kunt u zich inschrijven via de link in de uitnodigingsbrief of ons bellen op het gratis telefoonnummer en het identificatienummer doorgeven dat u op de uitnodigingsbrief vindt.

Ik heb toegezegd op de uitnodiging die ik per post ontving. Betekent dit dat ik automatisch kan deelnemen?

Neen, er vindt een tweede loting plaats op basis van de ontvangen positieve antwoorden en een reeks sociaal-economische criteria (leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, beroep, woonplaats, enz.). Zo kunnen de 100 personen worden aangewezen die die zoveel mogelijk verschillende belangen van de Brusselse bevolking vertegenwoordigen. 

Wanneer weet ik of ik deel uitmaak van de Burgerraad?

De kalender voor de eerste cyclus van de Raad ziet er als volgt uit:

 • Midden-november 2022: 10 000 uitnodigingen worden verzonden naar willekeurig gelote burgers.
 • December en januari 2023: informatiesessies in vier verschillende gemeenten
 • Midden-januari: tweede loting
 • Midden-januari: u krijgt te horen of u tot de 100 leden van de Raad behoort of dat u in de pool van reservepersonen zit.
Ik heb geen diploma en/of ik weet niet veel over het klimaatprobleem. Is de Raad iets voor mij?

Ja. Ongeacht uw opleidingsniveau, uw beroep, uw geslacht of de taal die u spreekt, kunt u deelnemen aan de Raad.

Aan het begin van elke cyclus nemen de leden van de Assemblee een leermoment. Deskundigen, wetenschappers, leden van de overheid en het maatschappelijk middenveld zullen de deelnemers de nodige achtergrondinformatie verschaffen voor een debat.

De voorwaarden voor deelname aan de Raad zijn de volgende:

 • Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van een gemeente van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • Minstens 16 jaar oud zijn;
 • Niet onderworpen zijn aan een veroordeling of beslissing die leidt tot uitsluiting of schorsing van het stemrecht.
Als ik niet ben geloot, hoe kan ik dan het werk van de Raad volgen?

De Raad zal de resultaten van haar debatten publiceren op het online platform dat door iedereen kan worden geraadpleegd. Het zal ook mogelijk zijn om de Raad te volgen via Facebook en Instagram en via de nieuwsbrief van de Raad.

De Assemblee kan eventueel ook beroep doen de burgers  voor enquêtes, stemmingen, enz. via het online platform.

Uit wie zal de Raad bestaan?

De Raad zal bestaan uit 100 gelote personen. Deze 100 personen worden voor elke nieuwe cyclus vernieuwd.

Om de Raad zo representatief mogelijk te maken voor de diversiteit van de Brusselse bevolking, wordt bij de loting een reeks criteria gehanteerd. Deze criteria beantwoorden aan de analyses en cijfers per gemeente die zijn verstrekt door Perspective.brussels.

Voorbeeld: het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaat momenteel uit 51% vrouwen en 49% mannen. De Raad zal dus bestaan uit 51% vrouwen en 49% mannen.

Andere criteria voor de samenstelling van de Raad:

 • Taal: 80% Franstaligen, 20% Nederlandstaligen (dezelfde verdeelsleutel als in het Brussels Parlement).
 • Leeftijd: verschillende leeftijdsgroepen zullen vertegenwoordigd zijn volgens de statistieken van Perspective.brussels.
 • Woonplaats: vertegenwoordiging van elke gemeente en, indien mogelijk, van verschillende wijken. De vertegenwoordiging zal zijn gebaseerd op de gegevens die beschikbaar zijn in de tool GIS.
 • Opleidingsniveau
 • Beroepsactiviteit

Er kunnen criteria worden toegevoegd in verband met het thema waarrond de Raad zal werken. Zo kan de status van “eigenaar/huurder” interessant kunnen zijn in een cyclus met als thema huisvesting.

Waarom 100?

Om tot aanbevelingen te komen die representatief zijn voor de behoeften van een meerderheid van Brusselaars, is het belangrijk om een groot aantal inwoners te betrekken. Tegelijkertijd is het belangrijk dat het debat op een rustige en doeltreffende manier kan worden gevoerd. De groep mag dus niet een bepaalde limiet overschrijden. Een groep van 100 personen maakt een voldoende vertegenwoordiging van de bevolking mogelijk, terwijl het debat werkbaar blijft.

Hoe zal de Raad werken?

Elke cyclus duurt 3 tot 6 maanden. De deelnemers komen één of twee keer per maand bijeen, voornamelijk in het weekend.

Er zijn verschillende momenten met betrekking tot de Raad:

Informatiemoment: de leden komen voor het eerst bijeen en ontvangen alle informatie over de werking van de Raad. Tussen de ministerhet secretariaat van de Raad en de leden van de Raad wordt een overeenkomst ondertekend waarin zij hun verbintenis vastleggen. Om deze nieuwe samenwerking te vieren zal een feestelijk moment plaatsvinden.

Leermoment: deskundigen, wetenschappers, leden van de administratie en het maatschappelijk middenveld zullen zorgen voor uitwisseling met de leden van de Raad tijdens een leermoment. Het doel is de volledige Raad de nodige kennis bij te brengen voordat de debatten beginnen.

Debat- en beraadslagingsmoment: zodra de Raad is gevormd, is het tijd om het debat te openen. Afhankelijk van het thema wordt de discussie gevoerd in groepen of subgroepen. In eerste instantie zal ernaar worden gestreefd een gemeenschappelijke visie voor 2050 uit te werken.  Tijdens een tweede bijeenkomst zullen aanbevelingen worden geformuleerd die moeten leiden tot de verwezenlijking van de visie.

Moment waarop aanbevelingen worden geformuleerd: de resultaten van de discussies worden vastgelegd in een document en samengevat onder toezicht van een stuurcomité en een externe dienstverlener. 

Valideringsmoment: het document wordt voorgelegd aan de leden van de Raad. Over elementen waarover de leden geen consensus bereiken, wordt gestemd.

Presentatiemoment: de Raad overhandigt de visie en de aanbevelingen aan de regering.

Zal de Raad onafhankelijk zijn?

Ja, de Raad is onafhankelijk.

Een secretariaat van Leefmilieu Brussel is verantwoordelijk voor de praktische organisatie van de Raad. Ze zal ook worden ondersteund door een stuurcomité bestaande uit leden van de administratie en onafhankelijke deskundigen. Het doel is dus de Raad te informeren en te ondersteunen, maar haar autonoom te laten in de keuze van de te behandelen thema’s en in de inhoud van de visie en de aanbevelingen aan de regering.

 

 

Wat is het thema van de Raad en wie heeft dat bepaald?

Het thema waarover de Assemblee zal debatteren wordt door de Assemblee zelf vastgesteld.

Een agendacomité, bestaande uit leden van de Raad, zal een reeks suggesties ontvangen van de regering en het parlement en de werkzaamheden van de administraties, het comité van klimaatdeskundigen en het maatschappelijk middenveld. Deze documentatie zal helpen bij het bepalen van een thema voor de volgende Raad.

Waarvoor zullen de voorstellen van de Raad worden gebruikt en hoe kan ik er zeker van zijn dat de aanbevelingen politiek worden opgevolgd?

De Raad zal samen met het comité van klimaatdeskundigen en het maatschappelijk middenveld integraal deel uitmaken van het klimaatbeheer. Het doel is de ideeën en meningen van verschillende Brusselse burgers te verzamelen.

De aanbevelingen van de Raad zullen via de bevoegde minister aan zijn/haar administratie worden toegezonden. Deze laatste moet ze analyseren, de haalbaarheid ervan beoordelen en antwoorden formuleren. Vervolgens deelt de minister in een formele follow-up van de aanbevelingen mee welk gevolg er zal worden gegeven, hoe en waarom. Een toezichtcomité, bestaande uit leden van de Raad, ziet toe op het goede verloop van dit proces.

Nieuwsbrief

Ik abonneer me op de nieuwsbrief van de Burgerraad voor het klimaat.

De gegevens die u ons verstrekt worden uitsluitend gebruikt om uw verzoek te verwerken.
Zie voor meer informatie ons beleid inzake gegevensbescherming.

Contact

Burgerraad voor het klimaat

Secretariaat: Merlijn De Rijcke – Leefmilieu Brussel

contact(at)klimaatraad.brussels

Pershoek